Tüzük

EKİN VE NESİL DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde 1- Bu tüzüğün ikinci maddesinde yazılı amacı gerçekleştirmek üzere Ekin ve Nesil Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur.

Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler açabilir, temsilciler atayabilir.

DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ

Madde 2- Derneğin amacı:

     Başta İnsan Olmak Üzere Çevre ve Tüm Varlıkların Doğalarının Korunması’dır.

Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için;

 1. a) Projeler, raporlar, kitaplar, broşürler hazırlar, istatistik, envanter çalışmaları yapar, akademik çalışmalar yaptırır ve yayınlar, ilgili kişi ve kuruluşlara sunar.
 2. b) Amaç eğitim kurumları, enstitüler, veb sitesi, tv, gazete v.b. kitle iletişim araçları kurar, danışmanlık, rehberlik servisleri kurar eğitim kursları açar, ücretli veya ücretsiz iş akitleri yapar,, benzer eğitim alan öğrencilere burslar verir, yurt dışı eğitim , dil eğitimi ve öğrenci değişimi imkanlarını organize eder,
 3. c) Seminer, konferans, sempozyum, açık oturum, panel ve benzeri toplantılar düzenler. Yazılı, sesli, görsel, elektronik yayınlar, her türlü iletişim faaliyeti yapar ve yaptırır. Gerekli ürün ve materyalin hazırlanması için her türlü çalışmayı yapar ve gerekli alt yapı ve kuruluşu kurar.
 4. d) Türkiye’de ve dünyada benzer amaçlı kişi dernek veya diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar, yapar. STK Organizasyon yapılarının güçlendirilmesine yönelik araştırma, eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri yapar,
 5. e) Başta Tarım, Eğitim, Sağlık, bilişim , gıda Teknolojileri v.b. alanlarında olmak üzere her alanda insan ve çevre dostu ürün geliştirilmesi ,temiz ve sağlıklı ve yenilenebilir enerji üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması için çalışmalar yapar , yapılan çalışmaları destekler,
 6. f) Başta insan olmak üzere, her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde varlığını sürdürebilmesi için eğitim, destek ve farkındalık oluşturmak amaçlı çalışmalar yapar.
 7. g) Benzer amaçlı STK larla ortak platform, federasyon ve benzeri üst birlikler gerçekleştirir veya mevcutlara üye olur.
 8. h) Derneğin amacına hizmet edecek, ilmi, hayri, ticari müesseler, vakıflar, dernekler ve mevzuatın izin verdiği diğer kuruluşları kurar.
 9. i) Araştırma proje ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek için enstitüler kurar, mevcutların çalışmalarına iştirak eder ve bu çerçevede her türlü kurumla işbirliği gerçekleştirir.
 10. j) Amacı doğrultusunda her türlü hukuki çalışmalar yaparak yasal değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması için faaliyet gösterir.. Gerektiğinde mevzuat taslak çalışmaları yapar ve yetkili makamlara sunar.
 11. k) Amaçlarını gerçekleştirmek ve derneğe gelir getirmek için Her türlü geziler, fuarlar, kermesler, konserler ,yarışmalar, sergiler, ekonomik, sportif ve benzeri sosyal ve kültürel faaliyetler yapar.
 12. l) Amaç birliği olan çalışmalara ve her türlü projelere finansman, bilgi, danışmanlık ve her türlü desteği sağlar. Kendisi de aynı şekilde yararlanır.
 13. m) Üyeleri arasında mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak; kooperatif, yardım sandığı, lokal, dinlenme yerleri, kamplar, yurtlar ve benzeri sosyal kuruluşlar ve tesisler kurar, yönetir, işletir veya işlettirir. her türlü çalışmalarda bulunur,
 14. n) Güncel konularda bildiri yayınlamak, bülten, dergi, gazete, afiş, broşür, internet gibi her türlü süreli ve süresiz basın yayın araçlarıyla çalışma yapmak, panel, sempozyum, konferans, seminer, video/film gösterisi düzenlemek, amaçları doğrultusunda radyo, televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak, bilgilendirme bültenleri çıkartmak, takvim ajanda bastırmak
 15. o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 1. p) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar,
 2. q) Derneğin gayesine uygun alanlarda araştırma yapan kişilere maddi ve manevi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında lisans veya lisansüstü eğitim gören başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermek, öğrencilere kitap temin etmek, kütüphane, yurt, pansiyon, misafirhane ve lokal açmak, öğrencilerinin barınma ve mesken ihtiyaçlarını karşılamak, erzak ve maddi yardımda bulunur,
 3. r) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan insan hakları örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde derneğin kuruluş gayesine uygun çalışmalar yapar,
 1. s) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere her türlü yardım alır, bağışları toplar.

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 3- Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

 1. a) Asli Üye: Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerince derneklere üye olma yeteneğine haiz olan ve derneğin amacını benimseyerek üyelik şartlarını yerine getirmiş olanlar, asli üyedir.
 2. b) Fahri Üye: Derneğe, maddi veya manevi yardımda bulunanların teklif edilmeleri halinde Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanının birlikte yapacakları toplantıda verecekleri kararla bu sıfatı alanlar, fahri üyedir.

( Fahri üyelerden isteyenler, Yönetim Kurulu kararıyla, asli üyelerin haklarını kazanır ve görevlerini yerine getirirler.)

ÜYELİĞE GİRME

Madde 4- Asli üye olarak başvurabilmek için Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerince, derneklere üye olma niteliğine haiz olmak gerekir.

Giriş için

 1. a) Giriş Beyannamesi ile başvurmuş olmak,
 2. b) Giriş aidatını ödemiş olmak,
 3. c) Dernek üyesi 2 kişinin önerisine sahip olmak,
 4. d) Yönetim Kurulunca üyeliğe kabulüne karar verilmiş bulunmak gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5- Üyeler çekilme dilekçesi verme yoluyla her zaman ayrılış tarihine kadar birikmiş aidatlarından sorumlu olarak dernek üyeliğinden ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yayın, beyan, eylem ve davranışları derneğin amacı ile bağdaşmayan üyeler, Yönetim Kurulunun te

ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

Madde 7- Dernek üyeliği, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması ve üyenin ölümü halinde kendiliğinden sona erer.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8- Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanıdır.

GENEL KURUL

Madde 9- Genel Kurul; derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Doğal Delegeler: Genel yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyeleriyle, dernek merkezinde şube açılmadığı müddetçe merkez üyeler ve şubelerin yönetim kurulu ve denetim kurulu başkanları genel kurulun doğal delegeleridir.

Seçilmiş Delegeler: Geçmiş dönemlere ait tüm aidatlarını ödemiş olan şube genel kurulunda her yirmi üye için seçilen birer delegeden oluşur. (Onun altındaki sayılar dikkate alınmaz.)

GENEL KURULUN TOPLANTILARI

Madde 10- Genel Kurul:

İki yılda bir ve Mayıs ayı içinde olağan,

Yönetim veya Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin en az beşte birinin yazılı isteği ile ve Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü gündemle toplanır.

Denetleme Kurulunun talebi, üyelerin en az beşte birinin yazılı isteği üzerin Yönetim Kurulu, bir ay içinde, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya üyelerden birinin müracaatı üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi, Derneğin üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11- Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulu tarafından bildirilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi tarihte, nerede ve saat kaçta yapılacağı hususu da bildirilir. Genel Kurul Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazete ile ilan edilir ya da yazı ,cep telefonu mesajı veya elektronik posta ile gönderilir. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

TOPLANTI YERİ

Madde 12- Genel Kurul dernek genel merkezinin bulunduğu Ankara’da toplanır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 13- Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Bu toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 14- Genel Kurul toplantıları, belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların hizalarına imza ederek toplantı yerine giderler. 13. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ile bir Katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

 Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

 Madde 16- Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 a ) Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyet raporlarını müzakere ederek bu kurulları ibra etmek,

 b )Derneğin bütçesini onaylamak,

 c ) Organları seçmek,

 d ) Tüzükte değişiklik yapmak,

 e ) Derneğin feshine karar vermek,

 f ) Derneğin diğer organlarınca veya üyeler tarafından yapılmış olan itiraz, şikayet ve müracaatları inceleyerek karara bağlamak,

 g ) Benzer amaçlı derneklerle federasyon kurma kararı almak,

 h ) Kanunlarda ve tüzükte yazılı öteki görevleri yerine getirmek.

 ı ) Şube açılması tekliflerini karara bağlamak,

Madde 17- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

YÖNETİM KURULU

Madde 18- Yönetim Kurulu; Genel Kurulca, asli üyeler arasından gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ayrıca beş de yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında gizli oyla kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Muhasip seçer.

Yönetim Kurulu, arka arkaya üç toplantıya özürsüz ve izinsiz olarak katılmamış olan üyeyi kuruldan çekilmiş sayabilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi yerine gelen üye onun müddetini tamamlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 19- Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • 5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • 7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • 8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • 9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • 10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • 11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • 12- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • 13- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve haklı sebeplerin varlığı halinde şube yönetim kurullarını görevden alınması için genel kurula talepte bulunmak,
 • 14- Dernek amacının gerektirmek üzere kararlar alarak bunları uygulamak,
 • 15- Dernek amacına uygun olarak akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere komisyon ve iştişari nitelikte kurullar oluşturmak bu konuda üyelere yetki vermek.

DENETLEME KURULU

Madde 20- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asli üyeler arasında gizli oyla seçilen üç üyeden kurulur. Ayrıca üç yedek üye seçilir, görev süresi iki yıldır. Denetleme kurulu, ilk toplantısında gizli oyla kendi aralarından birini Başkan seçer.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 21- Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a ) Merkez sarfiyatının bütçeye ve usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b ) Denetim sonuçlarına ait ilk üç altışar aylık devreler için düzenlenen raporlarını yönetim kuruluna, iki seneye ait müşterek raporunun bir suretini yönetim kuruluna, bir suretini de Genel Kurula sunmak,

c ) Gereken hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Kurulun toplanmasına yönelik çalışmalarda ve girişimlerde bulunmak,

Derneğin her kademedeki merkez, büro ve kuruluşlarına ait bütün evrak, kayıt ve defterlerin ilgililerce istek halinde denetleme kurulu Başkan ve üyelerine gösterilmesi, makbuz karşılığında teslim edilmesi mecburidir.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

HAYSİYET DİVANI

Madde 22- Haysiyet Divanı, Genel Kurulca Asli üyeler arasından gizli oyla seçilen üç üyeden kurulur. Ayrıca iki de yedek üye seçilir. Görev süresi iki yıldır. Haysiyet Divanı, ilk toplantısında gizli oyla aralarından birini Başkan seçer. Haysiyet Divanı Yönetim ve Denetleme kurulu tarafından gönderilmiş olan işlerle ilgili tavsiye kararı verir. Ancak asli üyelerden birinin yönetim veya denetleme kuruluna vaki müracaatı bu kurullar tarafından en geç bir hafta içerisinde Haysiyet divanına aksettirilmediği takdirde müracaat sahibi üyenin doğrudan doğruya haysiyet divanına başvurmak hakkı vardır.

Haysiyet Divanı, kendisine gönderilmiş olan işleri en çok bir ay içinde karara bağlar. Ancak bu süre gerekli hallerde uzatılabilir. Kararların gerekçeli olması şarttır. Karar verilmeden önce ilgilinin savunması alınır. Savunmanın , tebliği müteakip beş gün içinde verilmesi gereklidir. Aksi halde savunmadan vazgeçilmiş sayılır.

Haysiyet Divanı, tam üye sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir, Tavsiye kararı Yönetim Kuruluna sunulur.

Haysiyet Divanı aşağıdaki cezaların verilmesini yönetim kuruluna tavsiye edebilir.

a ) Uyarma,

b ) Kusur bildirme,

c ) Organlarda geçici veya sürekli olarak görev alamama,

d ) Süreli çıkarma,

e ) Kesin çıkarma,

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 23-Yönetim Kurulu Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla görevlendirilen en az üç kişilik Kurucular Kurulunun, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine, şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermesiyle kurulur. Temsilcilikler ise Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve temsilciliklerin adresi, görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ GENEL MERKEZDE TEMSİLİ

Madde 24- Şubelerin organları şunlardır:

a ) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, olağan Genel Kurul toplantılarını, dernek Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube Genel Kurulu, İki yılda bir Mart ayında yapılır. Şube Genel Kurulu Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçer. Seçimler gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

b ) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunca beş asıl ve beş yedek üyeden oluşturulur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Şube Yönetim Kurulları, tüm çalışmalarını, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

c ) Denetleme Kurulu: Denetleme Kurulu için üç asıl, üç yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, en az yılda bir kez şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulunda, şube yönetim kurulunun asil üyeleri ile şube üyelerinden 20 kişiye karşılık bir delege ile temsil olunurlar. Bir şube Genel merkez Genel kurulunda en fazla 10 delege ile temsil edilebilir.

ŞUBELER HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 25- Bu tüzükte belirtilen hükümler şubeler hakkında da uygulanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 26-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık-yıllık aidatı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,
 • Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, yurt içi ve yurt dışı gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Dernek faaliyetleri sonucu oluşan veya derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Dernek amacına uygun surette tahsis edilmiş,Ulusal ve Uluslararası fonlar
 • Mevzuatta öngörülen sair gelirler

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDATLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Madde 27- Dernek üyelerinin, üyeliğe girişte ödeyecekleri giriş aidatı ve her ay ödeyecekleri üyelik aidatı altı ayda bir Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 28-

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 29- Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 32.Maddesine göre aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 Madde 30- Dernek genel kurulu katılanların üçte ikisinin çoğunluğuyla derneğin feshine her zaman karar verebilir, bu konuda Dernekler Kanunu hükümlerinin öngördüğü usuller uygulanır. Dernek malvarlığının akıbetine ilişkin kararı, feshe karar veren genel kurul verir. Fesih halinde, Derneğin tüm haklarının tasfiyesinden sonra tüm parasal hakları, tasfiye kararında anlaşılan ve Genel Kurul Tarafından belirlenen , dernekle benzer amaçlı bir dernek veya vakfa bağışlanır. Genel kurulun karar vermediği durumlarda, yönetim kurulu derneğin mal varlığının nereye verileceğini karara bağlar. Bu konu ile ilgili işlemleri son yönetim kurulu üyeleri yürütürler.

Madde 31- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 32- Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi genel kurul gündeminde bu konuda özel bir maddenin bulunmasına bağlıdır. Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile değiştirilir. Gündemde bu konuda madde yoksa önerge ile eklenemez. Tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul düzenlenebilir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde 33-

Başkan; Zeynep Şen Sayımlar, Bşk.Yardımcısı; Leyla Güngör, Genel Sekreter;Nur Ateş, Muhasip üye;Halime Murat, Üye;Süreyya Akbaş, Üye;Turgut Sayımlar, Üye; Murat Sayımlar

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 35- Derneğin kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, ikametgah ve tabiiyetleri aşağıdadır.

  ADI SOYADI T.C.NO MESLEĞİ İKAMETGAHI İMZA
 1.  
ZEYNEP ŞEN SAYIMLAR T.C.12148035554 AVUKAT Gayret Mah. Park Çiftllik. Sit. Ck-2 7

Yenimahalle/ANKARA

 
 1.  
FATMA BENLİ T.C.56416093914 AVUKAT Selahattin Pınar Cd.Yaşarbeysk. No:5/4 Mecidiyeköy/Istanbul  
 1.  
TURGUT SAYIMLAR T.C.12235032626 İŞADAMI Dikmen cd.463/4 Keklikpınarı Mah. Dikmen/ANKARA  
 1.  
HALİME MURAT T.C.10261210698 KURAN ÖĞR. Güçlükaya Mah.Pınarlı sk.2/8 Keçiören/Ankara  
 1.  
SÜREYYA AKBAŞ T.C.54406272370 AVUKAT Pımarbaşı Mah. Böğürtlen sk11/1

Keçiören/ANKARA

 
 1.  
Nurdagül Özdemir T.C.23585325610 EV HANIMI    
 1.  
MURAT ÇETİN SAYIMLAR T.C.12259031834 DANIŞMAN Gayret Mah. Park Çiftllik. Sit. Ck-2 /7

Yenimahalle/ANKARA

 
 1.  
NUR ATEŞ T.C.61915047856 ÖĞRENCİ Gayret Mah. Park Çiftllik. Sit. Ck-2 No:66

Yenimahalle/ANKARA

 
 1.  
LEYLA GÜNGÖR T.C.22058257618 ÖĞRETMEN Ziyaurrahman cd.24/16 Çankaya/Ankara  
 1.  
EMİNE ÇİÇEK T.C.73600022864 AVUKAT Ragıp Tüzün Mh. Cengiz sk.136/11 Y.Mah./Ank.  
 1.  
GÜLNUR KARA T.C.24766123742 STJ.AVUKAT Keskin sk.37/5 Dikimevi/Ankara  
 1.  
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ T.C.20858418994 EĞİTİMCİ İlkyerleşimMah.9.Cad.1984 Sk Özyöremiz sit.No:100 Batıkent/ANKARA  
 1.  
ŞÜKRAN KESGİN T.C.17047190380 ARŞİVCİ Fidanlık Mah.Adakale S.21/4 Kızılay/Çankaya